Ուսումնասիրություններ
Needs and barriers. Report on qualitative study findings
Գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համագործակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռանկարները (Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն)
Զեկույցն ընդգրկում է ՀՀ աշխատաշուկայում երիտասարդների ներգարվվածության հիմնախնդիրների վերլուծությունը:
English version of the report of youth aspirations research done in cooperation with UNDP
The report contains the review of issues around of youth involvement in the RA labor market.
Երիտասարդական աշխատանքը Հայաստանում. մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Սառնաղբյուրի համայնքային և երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբ ՀԿ-ի զեկույցը
Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում և պետության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդական դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում
1 2 3