Photos by Armen Simonyan
12-05-2019
Flashmob "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"
Flashmob: "Let us Focus on it, Save the Lives"